writeStringToFile
OutputHelpers
writeToFile
OutputHelpers